ទំព័រ​ដើម​ / 2019 Christmas Dinner Chongqing (13/12)