ទំព័រ​ដើម​ / Hope Clubhouse CSR Programme - 12/05/17